Studio Twenty Photography | Levi's 1st Birthday - Nov 2014